Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften en getuigenissen (1845-1877)

Situering

Om de salesiaanse spirit en aanpak op een zinvolle en authentieke manier te actualiseren, te beleven en in praktijk te brengen, moeten we ons telkens opnieuw gaan voeden aan de bron: Don Bosco zelf. Zijn eigen geschriften vormen daarbij het meest directe en oorspronkelijke kanaal om hem opnieuw te ontmoeten. Het 26e Algemeen Kapittel van de salesianen lanceerde een krachtige oproep om terug te keren naar het oorspronkelijke charisma van Don Bosco. Niet uit een soort nostalgisch terugblikken en het krampachtig proberen vasthouden aan de woorden en daden van hun stichter maar om Don Bosco vandaag handen, voeten en vooral een hart te geven. Daarom kiezen we ervoor om in dit jaarboek een aantal teksten van Don Bosco geschreven tussen 1845 en 1877 aangevuld met een aantal getuigenissen van andere auteurs uit die periode, te publiceren. Meer dan tot een lezing uit ‘historische interesse’ dagen deze teksten ons uit tot een persoonlijk op weg gaan met Don Bosco. De dialoog met de teksten van Don Bosco confronteert ons met de traditie en werpt tegelijk een nieuw licht op ons eigen leven en engagement. Het kan ons bevestigen in onze aanpak en keuzes maar ook intens uitdagen. Tegelijk kan ons instappen en gestalte geven aan de traditie deze op haar beurt vernieuwen en verhelderen. Zo behoeden we traditie voor verstenen en houden we ze inspirerend en aantrekkelijk. Traditie is immer niet het doorgeven van kennis maar het doorgeven van leven.

Inhoud

Voor de keuze van de teksten hebben we ons gebaseerd op het werk van Pietro Braido, Don Bosco educatore. Scritti e testimonianza’. Hij maakt daarin een selectie van de meest relevante pedagogische geschriften van Don Bosco. We beperken ons in dit boek tot de geschriften uit de periode 1845-1877. We plannen in de komende jaren nog een uitgave van teksten van Don Bosco, geschreven tussen 1877 en 1888.

De teksten werden geordend in drie delen die elk een periode van ongeveer tien jaar beslaan en waarin telkens ook een zekere eenheid te vinden is.

Elk deel wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarin de teksten gesitueerd worden en de nodige achtergronden gegeven worden voor een goed begrip ervan.

Deel 1: Fragmenten en documenten uit de beginperiode van het Oratorio (1845-1854)

Deze teksten bieden een nog vrij onbevangen kijk van Don Bosco op de groei en ontplooiing van zijn werk in het Oratorio. Gaandeweg wordt Don Bosco zich bewust van zijn eigen specifieke zending bij de jeugd en ontwikkelt hij een eigen pedagogische aanpak.

Deel 2: Verhalende teksten waaruit de pedagogie van Don Bosco oplicht (1854-1863)

Hoewel Don Bosco zich meer en meer bewust wordt van zijn eigen pedagogische aanpak ontwikkelde deze zich voornamenlijk als een ‘beleefde werkelijkheid’. Dit wil zeggen, vanuit de praktijk en niet vanuit een theoretische reflectie. Dit blijkt uit een reeks geschriften die in dit tweede deel samengebracht zijn. Het zijn teksten waarin de pedagogie van Don Bosco verhalenderwijs naar boven komt. Ook de evolutie van het Oratorio in strikte zin naar een veelheid van initiatieven (avondscholen, werkplaatsen, college, internaat...) en de prille stappen van Don Bosco als stichter van de salesiaanse congregatie is in deze teksten terug te vinden.

Deel 3: Normatieve en paradigmatische geschriften (1863-1877)

De explosieve expansie van zijn werken en de groei van zijn congregatie dwingt Don Bosco stilaan tot een synthese te komen van zijn spiritualiteit en zijn pedagogie. Het verplicht hem ook werk te maken van een aantal normerende en structurerende teksten om de (vaak nog zeer jonge) salesianen die leiding moeten geven aan de nieuwe stichtingen in binnen- en buitenland op weg te zetten, te bevestigen of bij te sturen. Ook voor derden die daar naar vragen, schetst hij de contouren van zijn aanpak.

Doelgroep

Met deze uitgave richt Don Bosco Vorming & Animatie zich tot allen die Don Bosco vanuit zijn geschriften beter willen leren kennen en zich door hem willen laten inspireren.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 256

Gedrukt op Bioset 90 gr

Kaft: tweekleurendruk

Kostprijs: € 14

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling